Succesvolle marketingstrategie rondom beurzen

05 December 2018

{"nl":"Zo zorgt u voor maximale impact","en":"With visual content at trade fairs, your company can get more out of a trade fair participation. Read here how Brink Climate Systems is more successful at trade fairs, with the help of C4Real."}

{"nl":"

Beurzen worden steeds meer een integraal onderdeel van de complete marketingstrategie, waar een beurs voorheen vaak als doel op zich werd gezien. Het aankleden van een beursstand met visuele content, zoals 3d animaties en films, stonden eerder los van overige uitingen en werden vaak enkel op de beurs ingezet. Nu loopt het veel meer in elkaar over en wordt er steeds meer vanuit campagnes gecommuniceerd. Dat is goed voor de herkenbaarheid van het merk en de producten en diensten die op een beurs op de best mogelijke manier gepresenteerd moeten worden. De doelgroep ziet nu vaker impactvolle visuele content terug op meerdere momenten voor, tijdens en na de beurs en op meerdere kanalen. Dat zorgt ervoor dat de communicatieboodschap sterker overkomt en daarmee het succes van beurzen wordt versterkt. Een goed voorbeeld van hoe je dat als bedrijf kunt doen is de aanpak van onze klant Brink Climate Systems. Samen met Brink hebben we gewerkt aan een succesvolle campagne, waarin de beurs: de ISH in Frankfurt het belangrijkste moment was.

Gezamenlijk ontwikkelen

Wendy Wind, International Marketing Manager bij Brink Climate Systems: “Voor de ISH in Frankfurt hebben we een visuele marketingstrategie ontwikkeld. We hebben ons samen met C4Real afgevraagd wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat we ervoor nodig hebben. Van eerste brainstorm tot de laatste details hadden we hetzelfde doel voor ogen: impact maken. Het is in dit geval zeker waardevol om visuele content toe te passen, want op beurzen doet bewegend beeld het heel goed. Zo trek je de aandacht van de bezoeker en laat je snel zijn hoe onderscheidend je bent als bedrijf. Dat willen we graag, we willen gezien worden.”


C4Real heeft na het gezamenlijk bepalen van de strategie meerdere visuele content ontwikkeld voor Brink om op te vallen op de beurs:

•\tEen verbindende film voor het totale merk Brink Climate Systems

•\tEen productfilm voor de introductie van de Flair

•\tEen promotiefilm met uitleg over de Pure Induct

•\tEen interactieve instructiefilm voor de Air 70

Brink trok veel publiek door een groot enorm scherm te gebruiken, waarop de algemene film draaide waarin de voor de doelgroep herkenbare Brink-dame bezoekers naar de stand ‘lokte’. Andere schermen op de beursstand, die gericht waren op het tonen van 3D animaties over Brink producten zorgden voor de opvolging om geïnteresseerden te laten zien waarom ze voor Brink moeten kiezen. Hieronder ziet u een korte impressie van de Brinkstand.


Onderdeel van het totaalplan

Uiteraard is aanwezig zijn op een beurs slechts een middel. Het is een manier om in contact te komen met de doelgroep en impact te maken. Maar het totaalplan op het gebied van marketingstrategie is veel breder dan alleen de beurs. Daarom denken Brink en C4Real samen ook na over de overkoepelende strategie, zodat alles klopt. Bijvoorbeeld door voorafgaand aan de beurs al klanten en prospects uit te nodigen en warm te maken voor de beurs. Door daarbij de visuele elementen uit de beursfilms te gebruiken, wordt de boodschap alvast geladen.

Tip: visuele content hergebruiken na de beurs

Doordat er ook is nagedacht over hergebruik van de visuele content, heeft Brink ook na de beurzen nog profijt van de gemaakte uitingen. Wendy Wind: “Er zijn verschillende versies gemaakt van de films en animaties zoals trailers. Die gebruiken we op ons YouTube-kanaal, op onze website en de stills van de film gebruiken we ook later nog. Zo zorgen we dat onze boodschap beter blijft hangen door de kracht van herhaling. Bovendien komt het onze naamsbekendheid ten goede door deze vorm van branding door te voeren op verschillende kanalen. Het is allemaal onderdeel van onze visuele marketingstrategie.”

Laat geen kansen liggen

Brink is een voorloper op visueel gebied, maar er zijn nog heel veel bedrijven die kansen laten liggen om écht impact te maken en nog succesvoller te zijn op een beurs. Ton Kuper, CEO van C4Real: “Voor sommige bedrijven is het echt een openbaring als ze horen wat er allemaal mogelijk is qua visuele content voor beurzen. Misschien hebben ze wel eens iets indrukwekkends gezien bij anderen op een beurs, maar voor zichzelf hebben ze er vaak nog niet op die manier over nagedacht. Wij vinden het geweldig om onze klanten te inspireren. We laten ze graag de mogelijkheden zien en samen maken we dan de stap naar een complete visuele marketingstrategie, die ook verder gaat dan alleen beurzen. Dat is de reden dat onze samenwerking met Brink en andere klanten zo succesvol is: omdat wij samen met de klant een totaalbeeld ontwikkelen die als strategische leidraad dient voor de komende jaren. En dat werkt.”

","en":"

Trade fairs are increasingly becoming an integral part of the complete communication strategy, where a trade fair was often seen as an end in itself. Dressing up an exhibition stand with visual content, such as 3D animations and films, were rather separate from other expressions and were often only used at the fair. Now it is much more merged and there is increasing communication from campaigns. This is good for the recognisability of the brand and the products and services that have to be presented at the fair in the best possible way. The target group now sees impactful visual content more often at several moments before, during and after the exhibition and on multiple channels. This ensures that the communication message comes across stronger and thus increases the success of trade fairs. A good example of how you can achieve this as a company is the approach of our customer Brink Climate Systems. We would like to tell you how we worked together with Brink on a successful campaign, in which the trade fair: the ISH in Frankfurt was the most important moment.

Developing together

Wendy Wind, International Marketing Manager at Brink Climate Systems: \"We developed a visual marketing strategy for the ISH in Frankfurt. Together with C4Real we discussed what we want to achieve, how we will do this and what we need to do it. From the first brainstorming session to the last details we had the same goal: to make an impact. In this case it is certainly valuable to apply visual content, because at a trade fair moving images work very well. This way you attract visitors' attention and it allows you to quickly show how distinctive you are as a company. We want that, we want to be seen.\"

After jointly determining the strategy, C4Real developed several visual content for Brink to stand out at the fair:

  • An engaging film for the entire Brink Climate Systems brand
  • A product film for the introduction of the Flair
  • A promotional film with an explanation about the Pure Induct
  • An interactive instruction film for the Air 70

Brink attracted a large audience by using a large screen, on which the general film played, in which the Brink lady, recognizable to the target group, 'lured' visitors to the stand. Other screens on the exhibition stand, aimed at showing 3D animations about Brink products, ensured the follow-up to show interested parties why they should choose Brink.

<iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://www.youtube.com/embed/5ECOK1AmwhY\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen></iframe>

Part of the total plan

Obviously being present at a fair is only a means. It is a way to get in touch with the target group and make an impact. But the total plan in the field of marketing strategy is much broader than just the stock market. That is why Brink and C4Real also think about the overarching strategy together, so that everything is right. For example, by inviting customers and prospects and getting them excited for the fair in advance. By using the visual elements from the exhibition films, the message is already put accross.

Tip: reuse visual content after the fair

Because thought was put into reusing the visual content, Brink still benefits from the displays made after the fairs. Wendy Wind: \"Different versions of the films and animations were made, such as trailers. We use these on our YouTube channel, on our website and the stills of the film we will use later. In this way we ensure that our message will stick better thanks to the power of repetition. In addition, our name recognition benefits by implementing this form of branding on different channels. It is all part of our visual marketing strategy.\"

Don't waste any opportunities

Brink is a forerunner in the visual field, but there are still many companies that leave opportunities to make real impact and to be even more successful at a trade fair. Ton Kuper, CEO of C4Real: \"For some companies it is really a revelation when they hear what is possible in terms of visual content for trade fairs. Maybe they have seen something impressive in others at a fair, but they haven't thought about it that way for themselves. We are delighted to inspire our customers. We would like to show them the possibilities and together we will take the step towards a complete visual marketing strategy, which goes beyond just trade fairs. That is why our partnership with Brink and other customers is so successful: because together with the client we develop an overall picture that serves as a strategic guideline for the coming years. And that works.''

"}


wij ontmoeten u graag

Als internationaal bedrijf werken we voor klanten over de hele wereld. Ons kantoor is gevestigd in Enschede, waar we u graag inspireren en met u in gesprek gaan.
Contact Opnemen
Niets missen van C4Real? Blijf op de hoogte van onze nieuwste blogs en cases. Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvangt tot zes keer per jaar het laatste nieuws in uw mailbox.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved